చిన్నమాట

Image Courtesy - Google

మాటను తాకలేము 
కాని మాట మనసుని తాకుతుంది 
పెదవి దాటని మాట మనకి బానిస 
పెదవి దాటిన మాటకు మనము బానిస 
- లలిత లాస్య 


Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.