అధర్మిక ప్రచారాలను, ధర్మద్వేషుల విషప్రచారాలను అడ్డుకోవటం లక్ష్యం

బ్లాగ్ పేరు - హరి సేవ 

బ్లాగ్ రచయిత - దుర్గేశ్వర 

బ్లాగ్ పరిచయం రచయిత మాటల్లో 


"దైవభక్తి, దేశభక్తి పెంపొందించటం 

సనాతన ఋషులు తెలిపిన సాంప్రదాయానుసారం భగవత్సాధన మార్గములలో పాల్గొనేలా కార్యక్రమములు నిర్వహించటం 


అధర్మిక ప్రచారాలను, ధర్మద్వేషుల విషప్రచారాలను అడ్డుకోవటం లక్ష్యం" అని హరిసేవ బ్లాగ్ నిర్వాహకులు దుర్గేశ్వర గారు తెలుపుతున్నారు. - లాస్య రామకృష్ణ 


Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.